Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocje
G9SE-221-T05 DC24 Przekaźnik bezpieczeństwa Omron
G9SE-221-T05 DC24 Przekaźnik bezpieczeństwa Omron

614,90 zł brutto

499,92 zł netto

Cena regularna: 717,21 zł brutto

Najniższa cena: 717,21 zł brutto

499,92 zł

Cena regularna: 583,10 zł

Najniższa cena: 583,10 zł
szt.
S8VK-C12024 Zasilacz Omron 120W; 24 VDC, 5A
S8VK-C12024 Zasilacz Omron 120W; 24 VDC, 5A

143,20 zł brutto

116,42 zł netto

Cena regularna: 167,12 zł brutto

Najniższa cena: 167,12 zł brutto

116,42 zł

Cena regularna: 135,87 zł

Najniższa cena: 135,87 zł
szt.
G9SE-221-T30 DC24 Przekaźnik bezpieczeństwa Omron
G9SE-221-T30 DC24 Przekaźnik bezpieczeństwa Omron

614,75 zł brutto

499,80 zł netto

Cena regularna: 717,21 zł brutto

Najniższa cena: 717,21 zł brutto

499,80 zł

Cena regularna: 583,10 zł

Najniższa cena: 583,10 zł
szt.
ZB-20/12V Zawór odcinający grzybkowy Flama-Gaz
ZB-20/12V Zawór odcinający grzybkowy Flama-Gaz

499,00 zł brutto

405,69 zł netto

Cena regularna: 531,36 zł brutto

Najniższa cena: 531,36 zł brutto

405,69 zł

Cena regularna: 432,00 zł

Najniższa cena: 432,00 zł
szt.
G2RV-SR700 230VAC Przekaźnik interfejsowy kompletny Omron
G2RV-SR700 230VAC Przekaźnik interfejsowy kompletny Omron

49,00 zł brutto

39,84 zł netto

Cena regularna: 57,51 zł brutto

Najniższa cena: 57,51 zł brutto

39,84 zł

Cena regularna: 46,76 zł

Najniższa cena: 46,76 zł
szt.
NB7W-TW01B Panel operatorski Omron
NB7W-TW01B Panel operatorski Omron

2 563,00 zł brutto

2 083,74 zł netto

Cena regularna: 2 991,11 zł brutto

Najniższa cena: 2 991,11 zł brutto

2 083,74 zł

Cena regularna: 2 431,80 zł

Najniższa cena: 2 431,80 zł
szt.
Stycznik mocy TeSys D 9A 3P 1NO 1NC Schneider Electric 24VDC
Stycznik mocy TeSys D 9A 3P 1NO 1NC Schneider Electric 24VDC

192,00 zł brutto

156,10 zł netto

Cena regularna: 210,51 zł brutto

Najniższa cena: 210,51 zł brutto

156,10 zł

Cena regularna: 171,15 zł

Najniższa cena: 171,15 zł
szt.
G9SP-N10S Przekaźnik bezpieczeństwa Omron
G9SP-N10S Przekaźnik bezpieczeństwa Omron

2 099,00 zł brutto

1 706,50 zł netto

Cena regularna: 2 772,42 zł brutto

Najniższa cena: 2 224,94 zł brutto

1 706,50 zł

Cena regularna: 2 254,00 zł

Najniższa cena: 1 808,89 zł
szt.
G9SP-N20S Przekaźnik bezpieczeństwa Omron
G9SP-N20S Przekaźnik bezpieczeństwa Omron

3 130,60 zł brutto

2 545,20 zł netto

Cena regularna: 3 130,60 zł brutto

Najniższa cena: 3 317,99 zł brutto

2 545,20 zł

Cena regularna: 2 545,20 zł

Najniższa cena: 2 697,55 zł
szt.
Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA LUB PARAKONSUMENTA OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn.zm.), Kupującemu będącemu Konsumentem bądź Parakonsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz doręczanego Kupującemu wraz z niniejszym Regulaminem w wiadomości e-mail stanowiącej podsumowanie i potwierdzenie Zamówienia.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem przez Kupującego nie jest obowiązkowe.
 3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odesłania Sprzedającemu Towaru na koszt Sprzedającego, Sprzedający zażąda od Kupującego zwrotu kwoty poniesionej opłaty.
 4. Zwrotów towarów należy dokonywać na adres: PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie – Zdrój, 44 – 268, ul. Kombatantów 3.
 • 9

REKLAMACJE

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
 2. Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Klientów i Kupujących w szczególności w jeden z następujących sposobów:
 3. a) korespondencyjnie pod adresem: PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie - Zdrój, 44 - 268, ul. Kombatantów 3,
 4. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sklep@progres-automatyka.pl .
 5. Sprzedający rozstrzyga reklamacje Klientów i Kupujących w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i w tym samym terminie informuje Klienta lub Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 poniżej.
 6. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 7. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 8. Konsumentom przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Zasady zwrotu towaru dla przedsiębiorców:

Towary zakupione w sklepie nie podlegają zwrotowi. W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad lub nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad.

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do umów sprzedaży Towarów zawartych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu przez Kupujących, którzy nie są Konsumentami ani Parakonsumentami.
 2. Jeżeli na stronie Sklepu, przy danym Towarze nie zostały zamieszczone inne informacje, Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości udzielanej przez Sprzedającego (Gwaranta) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji biegnie od chwili odbioru lub wydania Towaru Kupującemu. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, jest zgłoszenie Sprzedającemu ujawnionej wady Towaru w okresie trwania gwarancji.
 3. W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad lub nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad.
 4. W celu skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu. Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.
 5. Udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towarów oraz awarii będących następstwem niewłaściwego użytkowania Towarów, w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających między innymi z dostarczonej przez Sprzedającego dokumentacji. Gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku siły wyższej oraz awarii powstałych na skutek działania osób trzecich.
 6. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące Kupującemu w przypadku braku zgodności sprzedanego Towaru z umową.
 7. Sprzedający (Gwarant) wykona swe obowiązki, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego Towaru przez Kupującego.
 8. Postanowienia Regulaminu dotyczące gwarancji jakości Towarów, wraz z dowodem zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu - wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru przez okres 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.
 10. Celem skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Kupujący winien dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego na koszt własny. Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.

REKLAMACJE

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
 2. Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Klientów i Kupujących w szczególności w jeden z następujących sposobów:
 3. a) korespondencyjnie pod adresem: PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie - Zdrój, 44 - 268, ul. Kombatantów 3,
 4. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sklep@progres-automatyka.pl .
 5. Sprzedający rozstrzyga reklamacje Klientów i Kupujących w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i w tym samym terminie informuje Klienta lub Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 poniżej.
 6. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 7. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 8. Konsumentom przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium