Regulamin

 

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM: www.sklep.progres-automatyka.pl

Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem internetowym www.sklep.progres-automatyka.pl (dalej zwany również „Sklepem”) prowadzony jest przez spółkę PROGRES AUTOMATYKA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju, 44-268, ul. Kombatantów 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583250 (oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadającą nr NIP: 6332234725 oraz nr REGON: 362867260, której kapitał zakładowy wynosi: 245.000,00 zł, nr BDO: 000380445, adres e-mail: sklep@progres-automatyka.pl, nr tel.: 32 475 15 15

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady działania Sklepu, w tym zasady oraz tryb składania za pośrednictwem Sklepu Zamówień celem zakupu Towarów od Sprzedającego,

b) rodzaje i zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczna,

c) warunki świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego,

e) zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem lub Parakonsumentem.

Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

a) „Regulamin”– niniejszy Regulamin Sklepu określający warunki korzystania ze Sklepu, dostępny na stronie internetowej: sklep.progres-automatyka.pl, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,

b) „Sprzedający” lub „Usługodawca”–PROGRES AUTOMATYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, 44 – 268, ul. Kombatantów 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583250 (oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiadająca nr NIP: 6332234725 oraz nr REGON: 362867260, której kapitał zakładowy wynosi: 245.000,00 zł, nr BDO: 000380445,

c) „Klient” lub „Usługobiorca”– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,

d) „Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną” – usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.) na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, wskazane w niniejszym Regulaminie,

e) „Kupujący”– Klient, który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedającym,

f) „Sklep”– serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: sklep.progres-automatyka.pl, umożliwiający Klientom składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów prezentowanych w tym serwisie,

g) „Towary”– rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie, mogące być przedmiotem składanego przez Klienta Zamówienia,

h) „Formularz Rejestracji” – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający rejestrację Usługobiorcy i utworzenie indywidualnego Konta Klienta,

i) „Konto Klienta”– zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego dostępny w ramach Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez konkretnego Klienta, zabezpieczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej e-mail i hasłem określonymi przez Klienta,

j) „Formularz Zamówienia”– elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia,

k) „Zamówienie”– wypełniony i wysłany przez Klienta do Sprzedającego Formularz Zamówienia,

l) „Informacje Handlowe” – przesyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail informacje o aktualnych produktach i promocjach Sprzedającego,

m) „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.),

n) „Parakonsument” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

o) Towar z elementami cyfrowymi - Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie,

p) usługa cyfrowa - usługę pozwalającą Konsumentowi na:

- wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

- wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

- inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

q) treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

r) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

s) limit kredytowy – określona indywidualnie przez Sprzedającego dla danego Klienta nie będącego Konsumentem ani Parakonsumentem kwota zobowiązań za które Klient może zapłacić po dostarczeniu Towaru lub Treści cyfrowej, w odroczonym terminie płatności indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Klienta.

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Ilość dostępnych Towarów jest zmienna i informacja o ilości dostępnych Towarów podlega stałej aktualizacji.

Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim.

Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi przeglądanie jego zawartości, utworzenie Konta Klienta oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie na indywidualne żądanie Usługobiorcy zgłaszane elektronicznie za pośrednictwem urządzenia, którym posługuje się Usługobiorca.

Sprzedający informuje, że w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego Klient korzysta przy składaniu Zamówienia, mogą pojawiać się pewne wizualne różnice w wyglądzie Towarów oferowanych w Sklepie (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.). Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie mają charakter informacyjny i nie wyłączają odpowiedzialności Sprzedającego za ewentualną niezgodność dostarczonego Towaru z Towarem prezentowanym w Sklepie (tj. ewentualną niezgodność Towaru z umową).

Wobec Klientów niebędących Konsumentami ani Parakonsumentami wszelkie informacje prezentowane w Sklepie, w tym w szczególności informacje o Towarach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 kodeksu cywilnego.

Sprzedający informuje, że udostępnia na stronach Sklepu dodatkowy środek komunikacji online w postaci formularza kontaktowego.

2.ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną):

a) usługi polegające na możliwości utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta Klienta oraz korzystania z Konta Klienta, w tym w szczególności poprzez składanie Zamówień,

b) usługi polegające na możliwości składania Zamówień bez utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta Klienta,

c) usługi polegające na możliwości wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie od Sprzedającego Informacji Handlowych,

d) usługi polegające na możliwości zapisania się przez Usługobiorcę do tzw. newsletter’a, poprzez wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sprzedającego Informacji Handlowych,

e) usługi polegające na możliwości wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:

a) umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

b) wyposażone w dostęp do sieci Internet,

c) posiadające zainstalowane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych.

Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klienta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną:

a) możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów,

b) możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. w drodze ataków DoS lub DDoS na witrynę Usługodawcy, w ramach której funkcjonuje Sklep), jak i do systemu Usługobiorcy,

c) możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Usługodawcy i/lub Usługobiorcy celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości,

d) możliwość przesyłania przez osoby trzecie fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Usługodawcę w celu pozyskania informacji poufnych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Usługobiorca powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość oraz mieć na względzie, że Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorców z prośbą o przesłanie hasła do Konta Klienta (hasło do Konta Klienta podawane jest przez Usługobiorcę tylko przy procesie logowania do Konta Klienta).

Usługodawca informuje, że stale stosuje nowoczesne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia przez Usługodawcę wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które całkowicie eliminowałyby powyższe ryzyka wystąpienia niepożądanych działań opisanych w ust. 4 powyżej.

W trakcie korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na dysku lokalnym Usługobiorcy zapisywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka” - pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, przechowujące informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej Usługodawcy), w celu umożliwienia prawidłowego działania strony internetowej Usługodawcy, na której znajduje się Sklep. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być należyte skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie, przy czym w żaden sposób nie wpływa to na fakt zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży Towarów zawartych przed zakończeniem świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Przed planowanym zakończeniem dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Klientów posiadających Konto Klienta również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Z chwilą zakończenia świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dostęp do Kont Klientów za pośrednictwem Sklepu nie będzie możliwy.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z jednej z powyższych usług. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dochodzi z chwilą zaprzestania świadczenia tych usług przez Usługodawcę zgodnie z ust. 7 powyżej lub z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną przez Usługobiorcę, tj. m.in. odpowiednio z chwilą rezygnacji z tej usługi zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu, a w przypadku usługi polegającej na możliwości korzystania z Konta Klienta również z chwilą usunięcia Konta Klienta.

3.REJESTRACJA USŁUGOBIORCY

Rejestracja Usługobiorcy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie.

Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania przez Usługobiorcę co najmniej następujących danych:

a) adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwe będzie nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą,

b) hasła ustalonego przez Usługobiorcę – hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków.

Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania danych umożliwiających złożenie Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta, tj. adresu poczty elektronicznej e-mail oraz hasła jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym.

Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu Internetowego i utworzenia Konta Klienta jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich treści w całości. Oświadczenia te składane są przez Usługobiorcę wraz z wysłaniem Formularza Rejestracyjnego poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracyjnym właściwych pól (tzw. checkbox) obejmujących treść tych oświadczeń. Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do utworzenia Konta Klienta. Postanowienie to dotyczy także Klientów składających Zamówienia bez rejestracji i logowania do Konta Klienta, którzy składają powyższe oświadczenia w Formularzu Zamówienia.

Usługodawca może zablokować Konto Klienta w następujących przypadkach:

a) wniosku Usługobiorcy o jego usunięcie,

b) udostępnienia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z Konta Klienta (tj. adresu poczty elektronicznej e-mail oraz hasła) przez osoby trzecie nieumocowane do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym,

c) podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym,

d) utworzenia fikcyjnego Konta Klienta, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Usługobiorcą,

e) cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na treść Regulaminu lub niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmienioną treść Regulaminu,

f) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

g) niekorzystania przez Usługobiorcę z Konta Klienta (tj. w przypadku braku zalogowania się Usługobiorcy) przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Usługobiorca może skorygować ewentualne błędy we wprowadzanych przez siebie danych informując Usługodawcę o danych jakie należy zmienić, w tym w szczególności korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: sklep@progres-automatyka.pl.

4.ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Zamówienia realizowane są na terenie Polski/i na terenie Unii Europejskiej .

Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, posiadające zdolność do czynności prawnych, w imieniu których działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wybranie Towaru lub Towarów mających być przedmiotem Zamówienia (przy każdym Towarze należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”) oraz wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego po przejściu do „Koszyka”. Zamówienia mogą być składane również bez rejestracji i logowania do Konta Klienta.

Wypełnienie Formularza Zamówienia wymaga podania następujących danych:

a) imienia i nazwiska Klienta będącego Konsumentem bądź imienia i nazwiska wraz z firmą albo firmy (nazwy) Klienta niebędącego Konsumentem oraz imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną,

b) numeru NIP – w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem,

c) adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwe będzie nawiązanie kontaktu z Klientem – w przypadku Klienta składającego zamówienie bez rejestracji lub zalogowania do Konta Klienta,

 

d) adresu siedziby albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta,

e) adresu do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres wskazany w lit. d) powyżej,

f) numeru telefonu kontaktowego.

W trakcie wypełniania Formularza Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające oznaczenie kupowanych Towarów oraz całkowitą kwotę do zapłaty, do uiszczenia której zobowiązany będzie Klient, na którą składają się ceny Towarów wraz z należnymi podatkami oraz ewentualne koszty dostawy Towarów.

Wypełniając Formularz Zamówienia Klient wybiera jeden ze sposobów wydania Towaru wskazanych w ust. 7 poniżej.

Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów wydania Towaru:

a) dostawa na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub do paczkomatu – ogólna informacja o aktualnie dostępnych sposobach dostawy i związanych z nimi kosztami, znajduje się na podstronie Sklepu oznaczonej jako „Czas i koszty dostawy”,

b) odbiór osobisty w biurze Sprzedającego.

Zamówienie składane przez Klienta niebędącego Konsumentem ani Parakonsumentem stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru skierowaną do Sprzedającego. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem ani Parakonsumentem dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zgodnie z ust. 10 poniżej.

Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem bądź Parakonsumentem dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

Sprzedający niezwłocznie wyśle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomość elektroniczną stanowiącą podsumowanie i potwierdzenie Zamówienia. Wiadomość ta zawierać będzie m.in. informacje o przedmiocie sprzedaży (Towarze), jego cenie, sposobie, terminie i kosztach dostawy Towaru, a także terminie zapłaty i formie płatności należności za Towar.

Treść Zamówienia utrwalana jest w ramach historii Konta Klienta. Sprzedający zapewnia możliwość utrwalenia (zapisania) treści Regulaminu oraz Zamówienia na urządzeniu odbiorczym Usługobiorcy.

5.WARUNKI PŁATNOŚCI I TERMINY REALIZACJI

Wszystkie ceny podawane w Sklepie:

a) podawane są w polskich złotych (PLN),

b) są cenami brutto

c) są wiążące do czasu ich zmiany (ewentualna zmiana nie ma zastosowania względem umów zawartych przed jej dokonaniem),

d) nie obejmują ewentualnych kosztów dostawy Towarów, które są podawane oddzielnie.

Ewentualne koszty dostawy Towaru pokrywa Kupujący, chyba że warunki zawartej umowy stanowią inaczej.

Koszty wydania zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego sposobu ich wydania, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów.

Klientowi przysługuje prawo wyboru jednej z następujących form płatności za zamówiony Towar:

a) płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego – płatności przelewem należy dokonać w terminie 3 dni od zawarcia umowy,

b) odroczona płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego dla Klientów niebędących Konsumentami ani Parakonsumentami z ustalonym przez Sprzedającego limitem kredytowym

c) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – płatności należy wówczas dokonać bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem).

Jeżeli na stronie Sklepu, przy danym Towarze znajdującym się na magazynie nie zostały zamieszczone inne informacje, czas dostawy takiego Towaru za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wynosi od 2 do 5 dni roboczych i liczony jest:

a) od chwili zawarcia umowy – w przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności wskazanej w ust. 4 lit. b lub d powyżej, tj. odroczonej płatności przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego dla Klientów niebędących Konsumentami z ustalonym przez Sprzedającego limitem kredytowym, albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem) ; albo

b) od chwili dokonania przez Kupującego płatności całości należności za Towar, wraz z kosztami dostawy – w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z form płatności wskazanych w ust. 4 lit. a lub c powyżej, tj. płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego albo zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznej, dokonywanej bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

Czas dostawy to maksymalny termin, w którym Sprzedający wyda Towar Kupującemu, tj. odpowiednio:

a) w przypadku wybrania przez Kupującego będącego Konsumentem bądź Parakonsumentem dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego lub do paczkomatu – termin, w którym przewoźnik dostarczy Towar na adres Kupującego w celu jego przyjęcia przez Kupującego lub do paczkomatu;

b) w przypadku wybrania przez Kupującego niebędącego Konsumentem ani Parakonsumentem dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego lub do paczkomatu – termin, w którym Sprzedający powierzy Towar przewoźnikowi w celu dostarczenia go Kupującemu lub do paczkomatu.

W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru osobistego Towaru znajdującego się na magazynie – Towar ten może zostać odebrany przez Kupującego niezwłocznie, w godzinach pracy biura Sprzedającego, chyba że na stronie Sklepu, przy danym Towarze zamieszczono inne informacje co do terminu ich odbioru.

W przypadku umowy zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem ani Parakonsumentem wydanie Towaru następuje z chwilą jego powierzenia przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru Kupującemu. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru zaistniałych w trakcie wysyłki Towaru, jak również za ewentualne opóźnienie przewoźnika w dostawie Towaru.

Poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w następujących przypadkach:

a) w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, nie dokonał zapłaty w terminie wskazanym w ust. 4 lit. a powyżej – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu terminu płatności wskazanego w ust. 4 lit. a powyżej;

b) w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przy odbiorze osobistym lub przy odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem), odmówił odebrania Towaru i/lub odmówił dokonania płatności albo Towar nie mógł zostać wydany Kupującemu z przyczyn, za które Sprzedający odpowiedzialności nie ponosi – w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności;

c) w przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności stanowiącą zapłatę za pośrednictwem płatności internetowej dokonywanej bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, a zapłata należności za zamówiony Towar nie nastąpiła w ciągu 3 dni od momentu złożenia Zamówienia - w takim wypadku Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od upływu wskazanego wyżej terminu 3 dni od momentu złożenia Zamówienia.

d) w przypadku, gdy Kupujący, który wybrał formę płatności przelewem odroczonym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego przekroczył ustaloną kwotę limitu kredytowego lub nie dokonał zapłaty przeterminowanych zobowiązań na rzecz Sprzedającego

6.RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do umów sprzedaży Towarów zawartych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu przez Kupujących, którzy nie są Konsumentami ani Parakonsumentami.

Jeżeli na stronie Sklepu, przy danym Towarze nie zostały zamieszczone inne informacje, Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości udzielanej przez Sprzedającego (Gwaranta) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji biegnie od chwili odbioru lub wydania Towaru Kupującemu. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, jest zgłoszenie Sprzedającemu ujawnionej wady Towaru w okresie trwania gwarancji.

W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad lub nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad.

W celu skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu. Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.

Udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towarów oraz awarii będących następstwem niewłaściwego użytkowania Towarów, w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających między innymi z dostarczonej przez Sprzedającego dokumentacji. Gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku siły wyższej oraz awarii powstałych na skutek działania osób trzecich.

Udzielona gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące Kupującemu w przypadku braku zgodności sprzedanego Towaru z umową.

Sprzedający (Gwarant) wykona swe obowiązki, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego Towaru przez Kupującego.

Postanowienia Regulaminu dotyczące gwarancji jakości Towarów, wraz z dowodem zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu - wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru przez okres 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.

Celem skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Kupujący winien dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego na koszt własny. Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do umów sprzedaży Towarów zawartych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu przez Kupujących będących Konsumentami lub Parakonsumentami.

Sprzedający ponosi względem Kupującego będącego Konsumentem lub Parakonsumentem odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową, na podstawie i zgodnie z przepisami rozdziału 5A ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn.zm.) - zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 i 2 wskazanej ustawy odpowiedzialność ta obejmuje również Towary z elementami cyfrowymi, również w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, nawet jeżeli są one dostarczane przez osobę trzecią.

8.ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA LUB PARAKONSUMENTA OD UMOWY

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn.zm.), Kupującemu będącemu Konsumentem bądź Parakonsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz doręczanego Kupującemu wraz z niniejszym Regulaminem w wiadomości e-mail stanowiącej podsumowanie i potwierdzenie Zamówienia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem przez Kupującego nie jest obowiązkowe.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odesłania Sprzedającemu Towaru na koszt Sprzedającego, Sprzedający zażąda od Kupującego zwrotu kwoty poniesionej opłaty.

Zwrotów towarów należy dokonywać na adres: PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie – Zdrój, 44 – 268, ul. Kombatantów 3.

9.REKLAMACJE

Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.

Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Klientów i Kupujących w szczególności w jeden z następujących sposobów:

a) korespondencyjnie pod adresem: PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie - Zdrój, 44 - 268, ul. Kombatantów 3,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sklep@progres-automatyka.pl .

Sprzedający rozstrzyga reklamacje Klientów i Kupujących w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i w tym samym terminie informuje Klienta lub Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 poniżej.

Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

Konsumentom przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

10.INFORMACJA HANDLOWA

W związku z funkcjonowaniem Sklepu, Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego Informacji Handlowych, za pośrednictwem poczty e-mail, obejmujących informacje o aktualnych produktach i promocjach Sprzedającego.

Informację Handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracji lub na Formularzu Zamówienia lub formularzu zapisania się do newsletter’a, właściwego pola obejmującego dobrowolną zgodę na otrzymywanie takiej informacji.

Sprzedający gromadzi i przechowuje przesłane przez Użytkowników zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych drogą elektroniczną.

Usługobiorca może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych.

Sprzedający będzie wysyłał Usługobiorcy Informacje Handlowe wyłącznie w przypadku posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z przepisami RODO.

W przypadku niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie Informacji Handlowych lub jej wycofania, jak również w przypadku gdy Sprzedający nie będzie posiadał podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy do celów marketingu bezpośredniego, Usługobiorca nie będzie otrzymywał informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej.

11.REZYGNACJA Z USŁUGI

Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym z posiadania Konta Klienta. Rezygnacja z posiadania Konta Klienta możliwa jest poprzez wiadomość wysłaną do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek której Konto Klienta zostaje usunięte.

Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na wykonanie uprzednio zawartych umów sprzedaży.

12.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Usługobiorców, w tym Kupujących, jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Sprzedającego danych osobowych Usługobiorców, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących,

b) dostosowanie do ewentualnych zmian technicznych Sklepu,

c) zmiany w ofercie Sprzedającego skutkujące koniecznością dokonania zmian w Regulaminie.

W przypadku zmian w Regulaminie Sprzedający powiadamia wszystkich swoich Klientów, którzy utworzyli wcześniej Konto Klienta, o treści zmian w następujący sposób:

a) stosownym komunikatem zamieszczonym w interfejsie Konta Klienta przy najbliższym logowaniu Klienta, a także

b) w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta.

Klienci, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu dalszej możliwości korzystania z Konta Klienta muszą wyrazić zgodę na zmiany Regulaminu najpóźniej w chwili pierwszego logowania do Konta Klienta po dokonaniu zmian Regulaminu.

Zmiana Regulaminu w myśl ust. 2 w żaden sposób nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży Towarów zawartych przed zmianą Regulaminu.

Wszystkie informacje, zdjęcia Towarów oraz znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.

Sprzedający oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2070, z późn.zm).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży bez podawania przyczyny. Wycofanie Towaru ze sprzedaży nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży takiego Towaru zawartych przed wycofaniem Towaru ze sprzedaży.

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU SKLEPU

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY)

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem naszego Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku zawarcia za pośrednictwem naszego Sklepu umowy sprzedaży wielu Towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie - Zdrój, 44 - 268, ul. Kombatantów 3, adres e-mail: sklep@progres-automatyka.pl , nr tel.: 32 475 15 15, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU SKLEPU

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o.

Kombatantów 3

44 – 268 Jastrzębie - Zdrój

adres e-mail: sklep@progres-automatyka.pl

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin sklepu internetowego.pdf 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium